Návštevný poriadok

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK THERMALPARK DS

Každý návštevník je povinný sa oboznámiť pri vstupe do areálu Thermalparku s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. Všetky aktuálne pokyny v areáli Thermalparku sú nadradené všeobecným pokynom uvedeným v tomto návštevnom poriadku.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Zakúpením vstupenky, resp. permanentky návštevník vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmto návštevným poriadkom. Využitie služieb Thermalparku DS (ďalej len „Thermalpark“) je možné len pri dodržiavaní návštevného poriadku. Návštevníkovi, ktorý neprijíma alebo poruší ustanovenia návštevného poriadku, môže vedenie a spolupracovníci Thermalparku odmietnuť poskytovanie služieb a môžu tohto návštevníka vykázať z areálu.
 2. Vstup do areálu a využitie služieb ponúkaných Thermalparkom je umožnené podľa poradia príchodu. Výnimku môžu tvoriť vopred nahlásené skupiny.
 3. Každý návštevník obdrží pri vstupe do Thermalparku magnetický čipový náramok, ktorý umožňuje vstup do a výstup z Thermalparku cez na to určené turnikety.  Čipový náramok musí mať každý zákazník počas celého pobytu v Thermalparku pri sebe na viditeľnom mieste a na výzvu zamestnanca Thermalparku ju musí bez omeškania predložiť.  Ak sa návštevník nevie preukázať aktívnym čipovým náramkom a/alebo zakúpenou vstupenkou, berie sa to ako neoprávnený vstup na územie Thermalparku a má za následok vyrubenie pokuty podľa bodu II.5.   V prípade straty magnetického čipového náramku musí návštevník uhradiť poplatok vo výške 10,-EUR.
 4. Čipové náramky slúžia aj na prístup k skrinkám, ktoré sú k dispozícií v cene vstupeniek.  Skrinku si každý návštevník môže obsadiť vyhľadaním čítačky (ktoré sú umiestnené na bokoch radov skriniek) a priložením čipového náramku.  V prípade ak na danom úseku nie sú voľné skrinky návštevník musí vyhľadať inú čítačku na inom úseku.  Jednotlivé úseky sú farebne, figurálne aj číselne oddelené.  Skrinky sa nachádzajú na prízemí hlavnej budovy (101-588), v suteréne hlavnej budovy (701-926) a v zadnej časti areálu pri hygienickom bloku (1001-1124 a 1201-1365), ktoré však fungujú len počas letnej sezóny.
 5. Počet skriniek je limitovaný a v prípade vysokej návštevnosti Thermalpark nezaručuje každému návštevníkovi prístup ku skrinke.  Návštevník, ktorý skrinku z kapacitných dôvodov nedostane, nemá nárok na zľavu zo vstupného ani na iné zvýhodnenie.
 6. Návštevník musí pred odchodom vložiť náramok do na to určených odberačov pred výstupnými turniketmi alebo ich odovzdať v pokladni Thermalparku.  V prípade prekročenia časového limitu odberače náramky neakceptujú a je treba sa obrátiť na personál pokladne.
 7. Pri naplnení kapacity areálu nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom.
 8. 60 minút pred ukončením prevádzkovej doby Thermalparku je vstup návštevníkom zakázaný.
 9.  Vstup do areálu a využitie ponúknutých služieb je len na vlastnú zodpovednosť návštevníkov.
 10. Prevádzkovateľ Thermalparku v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za stratu hotovosti, osobných cenností či časti oblečenia, preto sa odporúča nebrať so sebou do areálu Thermalparku cenné veci a väčší obnos peňazí.
 11. Predmety nájdené v priestoroch kúpaliska odovzdá nálezca plavčíkovi alebo v pokladni, kde sa zapíšu do knihy nálezov. Nájdené veci uchovávame počas jedného mesiaca. Po uplynutí tejto doby budú nevyzdvihnuté veci zlikvidované.
 12. Prevádzkovateľ Thermalparku v žiadnom prípade nezodpovedá za veci uložené v šatňových skrinkách, nakoľko nemá možnosť zistiť zoznam, hodnotu a množstvo uložených vecí v čase ich uloženia. Na uloženie kľúčov, hotovosti a iných a cenností sú vyhradené trezory pri pokladniach.
 13. Thermalpark resp. jeho jednotlivé časti a zariadenia môžu byť v určitých hodinách vyhradené na rôzne spoločenské a iné podujatia školám, spoločenským a športovým organizáciám. Pre túto dobu je vo vyhradenom priestore kúpanie verejnosti obmedzené, alebo úplne zakázané (podľa pokynov organizátora akcie, ktoré sú počas udalosti vyvesené). Prípadné obmedzenia, hluk alebo nepríjemnosti spojené s realizáciou takýchto aktivít nie sú dôvodom pre čiastočnú alebo úplnú kompenzáciu návštevníka.
 14. Dostupnosť jednotlivých bazénov, atrakcií a prevádzok môže byť kvôli počasiu alebo z technických príčin obmedzená, čo nie je dôvodom pre čiastočnú alebo úplnú kompenzáciu návštevníka.
 15. Návštevníci sú povinní so zariadením, vybavením areálu a zapožičanými predmetmi zaobchádzať s veľkou pozornosťou, starostlivosťou a opatrne. Prevádzkovateľ Thermalparku je oprávnený od návštevníka, ktorý úmyselne alebo nedbanlivým konaním spôsobí škodu na majetku prevádzkovateľa Thermalparku resp. spôsobí škodu odcudzením, alebo poškodením vecí patriacich do majetku prevádzkovateľa Thermalparku žiadať úhradu škody, resp. môže pristúpiť k vymáhaniu škody súdnou cestou.
 16.  Návštevníci sú povinní v celom rozsahu nahradiť škodu pôsobenú prevádzkovateľovi Thermalparku znečistením vody v bazénoch, pričom výšku škody predstavujú náklady prevádzkovateľa v súvislosti s výmenou alebo vyčistením vody, podľa výpočtu prevádzkovateľa.
 17. Zrakovo, sluchovo, resp. telesne postihnutým návštevníkom je povolený vstup len v stálom doprovode.
 18. Deťom do 12 rokov je povolený vstup len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Využívanie služieb (predovšetkým bazénov a toboganu) deťom do 12 rokov je prípustné len na výhradnú zodpovednosť rodiča, resp. doprovodu.
 19. Tobogany a šmýkačky využíva návštevník na vlastnú zodpovednosť a riziko!
 20. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny pre jazdu na toboganoch a šmýkačkách, ako aj ďalšie oznámenia a upozornenia vyvesené v priestoroch termálneho kúpaliska.
 21. Do detského bazéna je povolený vstup len deťom s výškou do 100 cm. Vstup alebo ponáranie nôh dospelých osôb do detského bazéna je zakázané.
 22. Do Rotundy je povolený vstup len osobám starším ako 6 rokov. Maximálna odporúčaná doba pobytu v bazénoch s termálnou vodou je 20 min.
 23. Vedúci skupín detí sú zodpovední za dodržiavanie pokynov návštevného poriadku a nesú plnú zodpovednosť za ochranu života svojich zverencov, za potenciálne vzniknuté úrazy v areáli Thermalparku alebo za vzniknutú ujmu na majetku celej skupiny.
 24. V areáli Thermalparku sú návštevníci povinní používať vybudované chodníky, schody a rampy. Pri všetkých činnostiach sú návštevníci povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu úrazov, predovšetkým pošmyknutím, zakopnutím alebo vyvrtnutím nôh, uštipnutím hmyzom, atď..
 • Vytvorené priestory pre relaxáciu a opaľovanie môžu naši ctení návštevníci voľne používať.
 • Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny zamestnancov prevádzkovateľa Thermalparku a spolupracovníkov bezpečnostnej služby. V areáli Thermalparku zodpovedný službukonajúci (riaditeľ, zástupca, plavčík, spolupracovník bezpečnostnej služby) sa považuje za oprávnenú osobu, a ako takému prináleží patričná autorita.
 • Počas prevádzkovej doby funguje v areáli Thermalparku služba prvej pomoci. V prípade zranenia, nevoľnosti, alebo iných zdravotných ťažkosti je táto služba bezplatne využiteľná.
 • Všetky odpadky okrem tlejúcich predmetov sa majú hádzať do vyznačených nádob na smeti.
 • V prípade požiarneho alebo iného poplachu, resp. iných mimoriadnych udalostí je potrebné postupovať podľa pokynov vyhlásených miestnym rozhlasom, resp. zamestnancom prevádzkovateľa.
 • Všetci návštevníci sú povinní dbať o osobnú hygienu a čistotu pred vstupom do bazénu. V každom prípade je nutné používať WC, okrajové sprchy a brodiská okolo bazénov.
 • Návštevníci sa môžu prezliekať len v miestach na tomu určených – v šatniach alebo prezliekarňach.
 • Návštevníci areálu musia mať slušný a čistý kúpací odev a svojím chovaním nesmú porušovať zásady mravnosti a slušnosti.
 • Za nadmerné opotrebenie plaviek kvôli zloženiu vody, použitia bazénov alebo z dôvodu častého šmýkania sa na tobogáne nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
 • Návštevníci, ktorí nevedia plávať alebo plávajú nedokonale, sa môžu kúpať len v priestoroch vyhradených pre neplavcov. V záujme vlastnej bezpečnosti, každý návštevník je povinný toto rozhodnutie poslúchnuť.
 • Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov, nespôsobovať nadmerný hluk, dbať o osobnú bezpečnosť a nebehať po mokrých plochách.

  II. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU THERMALPARKU
 1. Osoby postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, t. j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb, rodinní príslušníci osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele a rovnako osoby špinavé, v špinavom oblečení a zahmyzené majú zakázaný vstup do areálu Thermalparku. Zamestnanci Thermalparku sú oprávnení takýmto osobám odoprieť vstup do areálu.
 2. Zákaz vstupu, resp. pobytu v areáli Thermalparku platí aj pre osoby pod vplyvom alkoholu, drog a iných psychotropných a omamných látok.
 3. Vstup do areálu Thermalparku môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich chovanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
 4. Akékoľvek fyzické či verbálne obťažovanie zamestnanca alebo spolu – pracovníka prevádzkovateľa Thermalparku, so špeciálnym dôrazom na rasistické, šovinistické a sexistické pripomienky, môže mať za následok okamžité vykázanie návštevníka z areálu bez nároku na odškodné.
 5. Návštevník, ktorý na výzvu zamestnanca alebo spolupracovníka prevádzkovateľa Thermalparku sa nevie preukázať platným náramkom a pokladničným dokladom o nákupe platnej vstupenky sa považuje za osobu s neoprávneným vstupom. Každá takáto osoba je povinná zaplatiť pokutu vo výške 30,- EUR ( slovom: tridsať ) a bezodkladne opustiť areál Thermalparku.

  III. V AREÁLI THERMALPARKU JE ZAKÁZANÉ
 1. Kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, behať po mokrých plochách (nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí), vzájomne sa potápať a zrážať druhé osoby.
 2. Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla. Deťom každého veku je vstup do bazénu z hygienických dôvodov povolený len v plavkách.
 3. Používať detský bazén deťom s výškou nad 100 cm.
 4. Sedieť a ponárať nohy dospelých osôb do detského bazéna.
 5. Skákať do bazénov mimo priestorov k tomu určených, behať po chodníkoch, skákať z nich a z iných rizikových miest.
 6. Volať pomoc bez vážnej príčiny, alebo na ten účel používať rozhlasové zariadenia.
 7. Vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť, do šatní a spŕch opačného pohlavia a do časti areálu, kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov, používať zariadenia a ihriská mimo prevádzky.
 8. Pľuvať na podlahu a do vody, močiť do bazéna, odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory areálu, zakladať ohne, vstupovať s dopravnými prostriedkami, zvieratami a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť úraz.
 9. Vstupovať s delobuchmi (petardami) alebo inými prostriedkami, ktoré môžu vyvolať nepokoje alebo paniku, používať drogy, omamné a psychotropné látky a správať sa spôsobom narúšajúcim verejný poriadok a vyvolávajúcim pohoršenie.
 10. Stravovať sa v bazénoch, vnášať fľaše, poháre a iné predmety vhodné na pitie, používať saponáty, iné prípravky osobnej hygieny, strihať nechty, vlasy, znečisťovať vodu akýmkoľvek spôsobom, používať bazény a tobogán znečisteným alebo natretým telom. Pred použitím bazénov a toboganu je použitie spŕch všetkým návštevníkom povinné.
 11. Konanie, vrátane hier ohrozujúce bezpečie vlastnej alebo ostatných osôb, vzbudzujúce pohoršenie alebo narúšajúce pohodu ostatných oddychujúcich návštevníkov.
 12. Fajčiť v celom areáli Thermalparku vrátane obslužnej budovy, okrem priestorov na to vyhradených.
 13. Hádzať tlejúce špaky a iné nebezpečné a horľavé látky do smetí okrem nádob na to vyhradených.
 14. Brať so sebou ostré predmety, iné sklenené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenie.
 15. Z bezpečnostných dôvodov nosiť so sebou hygienické prípravky v sklenených obaloch.
 16. Vstupovať do bazénu a na tobogán so žuvačkou.
 17. Z bezpečnostných dôvodov používať tobogan ak má návštevník na sebe prstene, hodinky, náušnice, retiazky a pod.
 18. Neoprávnene používať záchranné zariadenia a predmety prvej pomoci.
 19. Nosiť do bazénu plutvy, tenisové loptičky a gumené matrace (povolené sú len rukávy a plavecké okuliare, plavecké čapice).
 20. Hrať loptové hry, alebo iné spoločenské hry mimo miest na to vyhradených.
 21. Svojvoľne premiestňovať zariadenia, ležadlá a inštalovaný nábytok.
 22. Prať prádlo a umývať sa mydlom mimo vyhradených priestorov.
 23. Vyžadovať od zamestnancov areálu služby odporujúce tomuto návštevnému poriadku, ničiť vybavenie areálu a plytvať vodou.
 24. Vchádzať a parkovať motorovými vozidlami mimo vyhradené parkovacie plochy.
 25. Poškodzovať terénne úpravy, zeleň, flóru, faunu, informačné, oznamovacie a zákazové tabule, zábradlia, lavičky, odpadové nádoby a ich držiaky, plážové lehátka, pieskoviská, ihriská, verejné hygienické zariadenia, ploty, brány, sprchy, osvetlenie a pod.
 26. Konzumovať jedlo v priestoroch bazénov, šatní a spojovacích chodieb. V prípade porušenia tohto zákazu má prevádzkovateľ právo ihneď vykázať návštevníka z areálu bez nároku vrátenia vstupného.
 27.  Nosiť a používať zbrane.

IV. OTVÁRACIA DOBA, PREDAJ VSTUPENIEK, DOBA PREVÁDZKY

 1. Otváracia doba Thermalparku je vyvesená pri pokladni a nachádza sa aj na web stránke: www.thermalpark.sk.
 2. Ceny vstupeniek a služieb poskytované prevádzkovateľom Thermalparku sú uvedené v cenníku umiestneného pred pokladňou. Každý návštevník je povinný uschovať pokladničný blok, ktorý obdrží pri zakúpení vstupenky až do opustenia areálu. Akékoľvek náhrady sa môžu uplatňovať až po predložení platnej vstupenky (pokladničného bloku).
 3. Predaj vstupeniek končí 1 hodinu pred ukončením prevádzkovej doby. V prípade usporiadania akcií môže prevádzkovateľ Thermalparku otváraciu dobu predľžiť s osobitnými podmienkami.
 4. Prevádzkovú dobu môže vedenie Thermalparku v odôvodnených prípadoch zmeniť. V prípade výnimočných poveternostných podmienok (blýskanie, lejak, víchrica, krupobitie, atď.) môže prevádzkovateľ z bezpečnostných dôvodov dočasne pozastaviť poskytovanie služieb. Takýto druh zmeny prevádzkovania areálu je potrebné oznámiť výveskou pri vstupe, resp. vyhlásením miestnym rozhlasom. V takýchto prípadoch sa vstupné návštevníkom nevracia.
 5. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné a ani iným spôsobom ho odškodniť.
 6. Miestny rozhlas je určený predovšetkým na poskytovanie oznamov, odkazov, informácií verejnoprospešných výziev. Postup využitia miestneho rozhlasu je k dispozícií v pokladni.
 7. V prípade závažného obmedzenia prevádzky z technických príčin si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na posúdenie opodstatnenosti zníženia cien.
 8. Návštevník je povinný opustiť bazény 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby.
 9. Po ukončení prevádzkovej doby sú návštevníci povinní čo v najkratšom čase, najneskôr však do 21:00 hodiny opustiť areál Thermalparku.
 10. Problémy týkajúce sa bazénov, bezpečnosti a zdravotných problémov môžu návštevníci nahlásiť plavčíkom, resp. zdravotníckemu personálu, ktorí zodpovedajú za dohľad nad bezpečnosťou bazénov, čistotu vody v bazénoch a čistotu okolitých priestorov, pripravenosť záchranárskych pomôcok, vybavenosť lekárničiek a privolanie záchranky, alebo lekára zachráneným osobám (a to aj v prípade, ak záchrana navonok prebehla bezproblémovo, a zachránený sa cíti v poriadku).
 11. Zakúpením vstupenky návštevník súhlasí s tým, aby fotografie a iné záznamy vyhotovené v areáli Thermalparku mohol prevádzkovateľ voľne využiť pre vlastné reklamné a marketingové aktivity.
 12. Návštevník je oprávnený ústne, alebo písomne pripomínať prípadné odchýlky v úrovni poskytovaných služieb, ich kvality alebo v správaní obsluhujúceho personálu. Kniha prianí a sťažností je k dispozícií v pokladni. Vedenie Thermalparku je povinné sťažnosti, pripomienky, návrhy vyšetriť podľa platných predpisov, resp. konať podľa nich. Sťažnosti s adresou sťažovateľa je povinné písomne zodpovedať.
 13. V prípade nedodržiavania návštevného poriadku prevádzkovateľ Thermalparku nie je povinný akceptovať prípadné sťažnosti a poskytnúť náhradu škody.
 14. Tento návštevný poriadok bol vytvorený v záujme ochrany bezpečnosti a zdravia návštevníkov Thermalparku.

Želáme vám príjemný pobyt!

V Dunajskej Strede, dňa 01.01.2021