GDPR

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

(ďalej aj len ako „Podmienky“)

THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 920, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sa vložka č. 224/T, je prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov v Hoteli Thermalpark*** (ďalej len: „prevádzkovateľ“)

ÚVOD

Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä identifikačné a kontaktné údaje.

Identifikačné údaje

 • meno
 • priezvisko
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • číslo občianskeho preukazu
 • číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti

Kontaktné údaje

 • adresa bydliska
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa

Popisné údaje

 • e-mailová adresa
 • správanie sa v našich prevádzkach
 • aktivity v našich prevádzkach
 • pokusy o zneužívanie našich služieb

Marketing

Ak je v zmysle legislatívy na spracovanie osobných údajov na marketingové účely je potrebný súhlas dotknutej osoby (zákazníka), spracúvanie prebieha len u tých zákazníkov, ktorí dali na tento účel svoj súhlas. V prípade, že si zákazník neželá dostávať informácie o marketingových aktivitách, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Rovnako je zákazník oprávnený namietať spracovávaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo využitím profilovania.

Newsletter

Naše najnovšie informácie pre Vás sú Vám doručované v prípade ak ste takéto doručovanie nenamietali, vo forme Newslettra. Na takéto zasielanie nepotrebujeme Váš súhlas ak ste členom vernostného programu ClubCard, jedná sa o náš oprávnený záujem.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe niekoľkých právnych základov:

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa;
 5. tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, má táto právo po riadnej identifikácií, kedykoľvek tento súhlas odvolať napr. prostredníctvom osobneudaje@thermalpark.sk.

JEDNOTLIVÉ INFORMAČNÉ POVINNOSTI

A. Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie

Ak sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., po podaní žiadosti sa toto vyhlásenie o ochrane súkromia vzťahuje na Vás a Vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od Vás alebo od tretích strán počas procesu výberu zamestnanca.

 1. Typy osobných údajov
 2. Kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo
 3. Informácie z vášho životopisu/CV. Ako napríklad vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti, fotografia a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.
 4. Motivačný list. Akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.
 5. Spôsobilosť na prácu. Možno budete musieť preukázať, že ste zákonne, odborne spôsobilý sa zamestnať.
 6. Prehlásenie o bezúhonnosti. V závislosti od povahy pracovnej pozície a príslušnej krajiny vás môžeme požiadať, aby ste predložili od vlády prehlásenie potvrdzujúce, že ste neboli odsúdený za žiadny zločin, čo by vás z danej pozície diskvalifikovalo.
 • Účely spracovávania údajov
 • Nábor zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Právnym základom je predzmluvný vzťah, ktorého môžete byť zmluvnou stranou, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo Váš súhlas.
 • Riešenie sporov. Osobné údaje môžeme spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 • Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.
 • Umiestnenie vašichosobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely spracovania. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme potom, čo vyberieme vhodného kandidáta, niektoré údaje o Vašej účasti vo výberovom konaní uchováme v základe nášho oprávneného záujmu do konca roka nasledujúceho po roku v ktorom sme obdržali Vaše osobné údaje do dispozície. Ak na obsadenie pozície vyberieme vás, uchováme vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi HR smernicami o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

 • Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme Vášho súhlasu. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky.

B. VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zamestnanci

(aj dočasní zamestnanci, dohodári, brigádnici a osoby pracujúce na pracovnoprávnom základe)

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zamestnancom spoločnosti THERMALPARK DS, a.s.. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný THERMALPARK DS, a.s., s ktorým máte uzatvorenú zmluvu (prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s..

1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné údaje. Napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (národné identifikačné číslo), fotografia.
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah pracovnej zmluvy.
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Ako napr. kontakt pre prípad núdze, alebo plnenia daňových povinností a uplatňovania daňových úľav.
 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb.
 • Podrobnosti o vašej pozícii. Ako napr. názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti.
 • Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod. Napríklad vaša mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán.
 • Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN). Ako napr. váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN.
 • Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja. Sem patrí vaše
 • predchádzajúce vzdelanie a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikácie.
 • Výkon a hodnotenia. Napríklad obsah vašich hodnotení výkonu a čísla súvisiace s vašim pracovným výkonom.
 • Zverený majetok. Informácie o majetku spoločnosti, ktorý vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón alebo notebook.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • Digitálne prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti THERMALPARK DS, a.s..
 • Informácie týkajúce sa bezpečnosti. Ako napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh).

Vaše citlivé osobné údaje budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako váš zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov:

 • Údaje o vašom zdravotným stavom – účelom bude plnenie povinnosti plynúcej z osobitného predpisu, pričom právnym základom bude plnenie zákonnej povinnosti.
 • Odsúdenie alebo trestné činy, jedná sa o jednorazové spracovanie formou nahliadnutia pri tých dotknutých osobách – ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu na vytypované pracovné pozície.

2. Účely spracovávania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • HR administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch. Na základe analýzy našich HR záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o našich HR smerniciach. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán.
 • HR manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením HR otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán.
 • Adaptácia. Spracúvame vaše osobné údaje pri vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán.
 • Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na výkon). Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán.
 • Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je zákonná povinnosť Vašej zmluvnej strany.
 • Poistenie rizík a zodpovednosti. Poisťujeme mnohé riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri našom podnikaní, ako napr. proti akýmkoľvek škodám súvisiacim s nehodami počas výkonu práce alebo cestovné poistenie pre zamestnancov, ktorí v mene zamestnávateľa cestujú. Môžeme tiež poskytovať kolektívny program zdravotného poistenia. V závislosti od typu poistenia, možno budeme musieť spracovať vaše osobné údaje napr. pri spracovaní nároku. na pohľadávku. Právnym základom je zákonná povinnosť Vašej zmluvnej strany a prípadne oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií. Poskytujeme Vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinností pre ako napr. firemný mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať vaše osobné údaje. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán.
 • Komunikácia/IT monitoring. Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečili váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia výkonu. Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a školenia. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska. Chceme, aby boli naši zamestnanci zdraví a cítili sa bezpečne. Preto môžeme spracovávať osobné údaje našich zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať, ako možno zlepšiť kvalitu ich práce a znížiť akékoľvek potenciálne nezdravé vplyvy. Taktiež uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, ako napr. CCTV kamery, aby sme zaistili bezpečnosť našich zamestnancov, návštevníkov a majetku. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Nábor zamestnancov. Spracovávame vaše informácie už keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti. Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie pracovného miesta. Viac podrobností si prečítajte v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov pri prijímaní zamestnancov. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej vyšetrovať. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom pre toto spracúvanie plnenie zákonnej povinnosti.

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Správca údajov môžu zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas vášho zamestnania, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme podľa osobitný právny predpisov (napr. zákon o archívnictve a registratúrach) a tie ktoré nie sú uvedené v tomto predpise najneskôr do dvoch rokov po skončení pracovného pomeru, pokiaľ iná lokálna legislatíva nevyžaduje ich dlhšie uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je zapojiť sa do HR spracúvania na vyššie uvedené účely. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. Taktiež budeme musieť spracovávať osobné údaje na splnenie zmluvných záväzkov voči vám, ako napríklad v prípade platby mzdy. Nakoniec, v niektorých prípadoch môžeme požiadať o váš súhlas. V takom prípade máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

C. VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom spoločnosti THERMALPARK DS, a.s.. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť THERMALPARK DS, a.s., s ktorým máte uzatvorenú zmluvu, alebo členstvo vo vernostnom programe (prevádzkovateľ).

Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s..

 1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia.
 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia, jeho označenie.
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Pre účely zaradenia do zvýhodnených skupín zákazníkov.
 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb .
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • Prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti.
 • Informácie týkajúce za bezpečnosti. Ako napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh).
 • Účely a ciele spracúvania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Zákaznícka administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujemprevádzkovateľa.
 • Poskytovanie ubytovacích služieb. Musíme zabezpečovať evidenciu ubytovaných hostí v zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 • Vernostný program Club Card. Evidencia zákazníka a zasielanie Newslettra o najnovších ponukách a službách spojených s členstvom vo vernostnom programe. Participanti a zakladatelia vernostného programu sú uvedení v obchodných podmienkach. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Direct marketing. Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkova ponukami na mieru pre nich. Právnym základom je oprávnený záujem v prípade Newsletter komunikácie a Súhlas, ktorý nám bol udelený.
 • Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.
 • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
 • Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je súhlas, ktorý sme od Vás získali.
 • Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Správca údajov môžu zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;

K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 • Umiestnenie vašichosobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

 • Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas Vášho vzťahu s nami, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

 • Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti prevádzkovateľovi. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

D. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov. Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
 •  
 •  
 •  
 • Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

 • Právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

 • Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

 • Právo namietať

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

 • Právo na prenos údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

 • Stiahnutie súhlasu

Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: osobneudaje@thermalpark.sk.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.datapriotection.gov.sk.

8. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu osobneudaje@thermalpark.sk.